Απάντηση Δημογεροντίας Ηρακλείου : Aρχείο

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2006

Απάντηση Δημογεροντίας Ηρακλείου

Απάντηση Δημογεροντίας Ηρακλείου

Ο ηγούμενος Μελχισεδέκ είχε αποσπάσει Πατριαρχική Επιστολή με την οποία οι Μονές Βωσάκου και Χαλέπας, όπου επιστατούσε, εξαιρούνταν από τη διαχείρηση των Δημογεροντιών. Αυτό είχε προκαλέσει σκάνδαλο στην Κρήτη, όλες οι δημογεροντίες θορυβήθηκαν και φοβήθηκαν μην τυχόν ακυρωθεί το έργο τους που αποσκοπούσε στη δημιουργία σχολείων σε όλη την Κρήτη και στη μεταβολλή της οικονομίας από μοναστηριακή, φεουδαρχικού τύπου σε ατομική- αγροτική ιδιοκτησία. Όλες οι Δημογεροντίες πήραν θέση κατά του Μελχισεδέκ, διαμαρτυρήθηκαν στο Πατριαρχείο και τελικά κέρδισαν υπόσχεση του Πατριάρχη Ιωακείμ Β' για την εφαρμοφή του "Διοργανισμού". Η επιστολή της Δημογεροντίας Ηρακλείου παρατίθεται παρακάτω :

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

" Ελάβομεν το υπ' αρθ. 2511/1498 καί ημερομηνίαν 2 τρέχοντος μηνός έγγραφον υμών και διά της εν αυτώ συνημμένης φορτωτικής του Lloyd τον αποσταλέντα ημίν φάκελλον. Διεξελθό ντες δε το περιεχόμενον των εντελλομένων εγγράφων, δεν δυνάμε θα να παραστήσωμεν υμίν ηλίκην ησθάνθημεν ενδόμυχον αγαλ λίασιν επί των δι αυτών εκτιθεμένων τη Μεγάλη ημών Μητρί Εκκλησία συννωδά τω Μοναστ. ζητήματι και τοις εσχάτοις κακο βούλοις συμβάσι και ενεργηθείσι καθ' υμών υπό πατέρων εκτρα χηλισθέντων ένεκα της εν τω μέσω αυτών εκχαλκευθείσης ραδι ουργίας υπό ανθρώπων, αφ ων ουδόλως ανεμένετο τοιαύτη κακό τροπος και όλως αντεθνική διαγωγή. Τοσούτον απεναντίας κατη υχαρίστησεν ημάς ο κατάλληλος τρόπος και η επιδεξιότης υμών προς το παραστήσαι τη Εκκλησία τα καθέκαστα των λαβόντων χώραν επί τη προκειμένει περιστάσει, άτινα δεν αμφιβάλλομεν ότι αύτη λαμβάνουσα υπ' όψιν, θέλει δικαίως υμάς τόσω μάλλον όσω αυτά καθ' εαυτά τα πράγματα εναργώς αποδεικνύουσι τον ιδιοτελή σκοπόν των αντιπατριωτικώς ενεργούντων κατά της τα κτοποιήσεως των Μοναστ. ημών πραγμάτων. Διό και εκφράζοντες υμίν την επί τούτω ευάρεσκειαν ημών, αναγγέλλομεν υμίν μετ' αφά του χαράς ότι ποοαποσταλείσα τη Εκκλησία κοινή ημών έκθεσις επί του αναφανέντος σκανδάλου κατά της Μοναστ. τάξεως, εισή νεγκε το προσδοκώμενον αποτέλεσμα, υποσχεθείσης της A. Πανα γιότητος εις τον επιδόσαντα ταύτην Εξοχώτατον Χρηστάκην Εφέντην Ζωγράφον, ότι ουδόλως επιθυμούσα να παραβιάση τον Διοργανισμόν των εν Κρήτη Ιερών Μονών, θέλει ενεργήσει όπως μη κωλυθή η εσαεί εφαρμογή αυτού. Εάν θέλετε δε παρατηρήσει εν τω εv αντιγράφω συνημμένω προς υμάς εγγράφω της A. Εξοχότητος, ίσως δε και εν τω προς υμάς ιδία εσωκλείστω διαβι βαζομένω, ο φιλοξενέστατος και μεγάθυμος ούτος ανήρ μολονότι δεν απεδέξατο την εν τη Εθνοσυνελεύσει αντιπροσωπείαν της Νήσου ημών διά_λόγους ους θέλετε παρατηρήσει εν τοις εγγρά φοις αυτού, ουχ ήττον εν τη άκρα αυτού φιλοξενεία και εν τη προς την πατρίδα ημών ζωηρά αυτού συμπαθεία , ανέλαβε πάνυ φιλο καγάθως την υπεράσπισιν του ενδιαφέροντος ημάς ζητήματος, χά ριν της επιτυχούς λύσεως αυτού, ήτις δεν αμφιβάλλομεν, δεv θέλει βραδύνει επί πολύ, καθ' ην θπό της Παναγιότητός Του εδόθη υπό σχεσις, πεποίθαμεν δε ότι αύτη θέλει εκτελεσθεί μετά την επάνο δον του νέου ημών Μητροπολίτου.
Eιi και θεωρούμεν ουχί λίαν αναγκαίαν την αποστολήν της νέας υμών εκθέσεως κατόπιν του αποτελέσματος της προαποσταλείσης, ουχ ήττον δεν θέλομεν λείψει να διαβιβάσωμεν ταύτην μετά των συνοδευόντων αυτών Νομών προς τον προς ον όροv διά της A. Εξοχότητος του Χρηστάκη Εφέντου Ζωγράφου, όστις, πεποίθα μεν ότι πάνυ ευχαρίστως θέλει παρέχει την ευεργετικήν αυτού συνδρομήν προς παν ό,τι αφορά το συμφέρον του τόπου ημών.
Ev τούτοις επιφυλαττόμενοι να συνεννοηθώμεν μεθ' υμών καθ όσον αφορά την νέαν εκλογήν του εν τη Εθνοσννελεύσει αντιπρο σωπεύοντος την πατρίδα ημών διατελούμεν, διαβεβαιούντες υμάς περί της αδελφικής αγάπης και εξαιρέτου υπολήψεως ημών.
Ο προεδρεύων
Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος
Oι Δημογέροντες Εμμ. Κονταξ(άκης)
ΧΔΚ Ιωαννίδης
Στ. Χατζηδάκης
Ο Γραμματεύς
Α. Ξανθουδίδης

[Από το Αρχείο Δημογεροντίας του Ηρακλείου που βρίσκεται στη Βικελαία]

Δεν υπάρχουν σχόλια: