Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2008

"ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΙΚΑΣ στον Μανόλι Ρασούλη, υιόν του Γεώργι"

1549, 22 Ιανουαρίου

Τη αυτή κβη του Ιαννουαρίου ,αφμθ'.

Έστοντ(α) και εγώ Aννέζα χήρα του ποτέ Κωνστ(αντή) Παστασαλ(ί), από το χωρίον Κορφαίς, να 'χα πάρη γαμβρον εις την θυγατέ ρα μου την Εργήνα, εσένα τον Μανόλι Ρασούλη, υιόν του Γεώργι, από το λεγόμενον χωρίον Κορφαίς, από καιρόν περασμένον και να σου τάξω δια προικιόν της λεγομένης μου θυγατρός με λόγια, υπέρπυρα διακόσα, την οποίαν μου θυγατέρα με την προμέσα οπού σου 'καμα από τότες εκοσεντίρισες και επήρες και ευλογίθεις τηνε δια της Αγίας Εκκλησίας, από τα οποία υπέρπυρα διακόσα οπού σού 'ταξα δια προικιόν σου, ομολογώ και ό,τι πράγματα σου 'δωκα και εστοι-μάρισά σου τα τότε εσένα του λεγομένου μου γαμβρού, εμοντάραν όλλα υπέρπυρα ρα', ήγουν εκατόν ένα και διατή δεν τα εγράψαμεν εις γραφήν δια να φένεται ή αλήθια, τα βάνωμεν και φανερόνωμέν τα εις την γραφήν ταύτην. Και δια τα επίλοιπα αληθινά υπέρπυρα εννενήντα

εννέα οπού σου ρεστάρω εις το λεγομενον προικιόν, εσυμβιβάστημεν σήμερον και δια αποπλήρωμά σου και αποσατισφατζιός σου των λεγομένων υπερπύρων διακοσών του λεγομένου προικιού σου, σου δί δω συνηβαστικώς εκίνω το σπήτη το εδικό μου οπόχω εις το λεγό-μενω χωρίον Κορφαίς, εις τον τόπον του μισερ-Αντώνι Κορνάρω, τα σύνορά του είνιε ούτως: η εμπασά του έναι νοτικά, βορινά έναι με το σπήτη του υιού μου του Μπλάζου και δυτικά με το σπήτη του Κων στή Βασμούλ(ο) και ανατολικά με το σπήτη του Πουλοπόδη, το οποίον αυτό το σπήτη οπού σου δίδω με το άερέν του και με όλα του τα δι καιώματα, από την σήμερον και ομπρός εις παντοτινώ εσύ o ρηθείς μου γαμβρός να πάρης, να έχεις, να κρατής, να ποσεδέρης, εννοίκιον και ουτιλητά απ' αυτώ να πέρνεις, να δίδης, να πουλής, να χαρίζεις, να προικίζεις και δια την ψυχήν σου να το δίδης φραγγάτω και λίμπε ρω από πάσα βάρος, διότης λέγω και δεν πληρώνει τίποτας βάρος

και τινάς να μην σου υπή το εναντίον και ούτως οίμαι κοτέντα, βα νοντ(α) και διά πένα υπέρπυρα ν', δια τα φουσάδα της αυθεντίας μας

και η γραφή αύτη εις την δύναμίν της. Από το άλλο μέρος εγώ ο ρηθείς Μανόλις Ρασούλης, πρεζέντε και κοτέντος εις όλλα τα άνωθεν καί στρέφω σε σιγούραν και αναπαϊμένην εσένα την άνωθέν μου πενθερά και τους διαδόχους σου εις παντοτινώ δια τα λεγόμενα υπέρπυρα διακόσα οπού μου 'χες τάξη δια προικιόν της λεγομένης

Εργήνας, της θυγατρός σου, και εμένα γυναίκας, διατή τα επληρώ θικα από σένα εις μόδον και φόρμα ως άνωθεν είρηται.

Μάρτυρες παρακαλετοί:κυρ-Μανόλις Μουσούρος και κυρ-Ίωάννης Καταρτός και κυρ-Δημήτρης Μαυρωμάτης.

Βενετικές Πηγές της Κρητικής Ιστορίας

Μιχαήλ Μαράς

Νοτάριος Χάνδακα

Κατάστιχο 149

Τόμος Α’

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΔΕΝΔΡΩΝ στις Σίσες το 1549.

1549, 6 Φεβρουαρίου

Τη ςη' του Φευρουαρίου {εν},αφμθ', εν Χανδάκω Κρήτης. Κομεσιόν κάμνω εγώ Γεώργις Χούμνος του ποτέ Μιχάλι από το χωρίον Σίσες, εσένα του κουνιάδου μου, του Αλεξίου Κατλαγιασή, πρεζέντε και ατζετάρης, ότι θέλλω οδιά μένα και δια το όνομά μου, νά' χεις δύναμιν και εξουσίαν να πάρης, να κρατής και να ποσεδέρης και να τρόγη<ς> από 'δα και ομπρός όσθαι να θέλω, όλλα μου τα δενδρά οπόχω εις το χωρίον Αλώϋδαις, εις τον τόπον του μισερ-Μαρη Γρηέδου και ό,τι είναι χρειαζόμενόν μου να το κάμνης ωσάν εμένα ίδια εις πάσα κρήσιν και αυτήν της εκλαμπρωτάτης μας αυθεντίας πάσαν τόπου και ούτως οίμαι κοτέντος.

Μάρτυρες παρακαλετοί:κυρ-Ιωάννης Μεταξάρης, μαραγγός και κυρ-Βασίλης Πιτζηγαύδης.

Βενετικές Πηγές της Κρητικής Ιστορίας

Μιχαήλ Μαράς

Νοτάριος Χάνδακα

Κατάστιχο 149

Τόμος Α’

ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥΛΝΤΙ, ΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ MONHN ΒΟΣΑΚΟΥ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ

T.A.H. Κώδ. 6, σελ. 7 24 Rebiyulevvel 1080

Αριθ. μεταφρ. 888 22 Αυγούστου 1669

Σοφολογιώτατε και Ίερολογιώτατε Μεβλάνα, Ιεροδίκη Ρεθύμνης, αυξηθείη η σοφία σου.

Γενέσθω σοι γνωστόν δια της παρούσης αυτοκρατορικής διαταγής, ότι oι εκ των κληρικών της εν τη Επαρχία Μυλοποτάμου κειμένης Μονής Βοσάκου, Άνθιμος, Ιγνά τιος καί............., κληρικοί, δι' αιτήσεώς των προς το αυτοκρατορικόν στρατόπεδόν μου, αναφέρουσιν, ότι «ημείς έχοντες διακόψει πάσαν σχέσιν με τους ανθρώπους και απέχοντες από πάσης βιοποριστικής ενασχολήσεως, νυχθημερόν προσευχόμεθα εν τη Μονη μας, συμφώνως προς τους κανόνας της σαθράς μας θρησκείας. Συνεμμορφώθημεν ομοίως προς την δοθείσαν εις τας Μονάς, επ' ευκαιρία της εκστρατείας, διαταγήν και έχομεν μεταφέρει εις το αυτοκρατορικόν στρατόπεδον πάντα τα χρειώδη, δεν είμεθα δε εγγεγραμμένοι εις τα βιβλία ως ραγιάδες ανήκοντες εις άλλον τινά, ούτε και είμεθα εξ εκείνων των ραγιάδων, οίτινες είναι υποχρεωμένοι να πληρώνωσι χαράτζι, ούτε και εις τα βιβλία χαρατζίου και Σπίντζας είμεθα εγγεγραμμένοι. Παρά ταύτα όμως δεν είμεθα απηλλαγμένοι από επεμβάσεις και καταπιέσεις. Αιτούμεθα εν προκειμένω την έκδοσιν ιεράς σας διαταγής, δι' ης να απαγορεύωνται ουχί μόνον ταύτα, αλλά και ουδείς άλλος να δύναται, παρά τον ιερόν Νόμον και τους Κανονισμούς, να επεμβαίνη, επιτίθεται και να μας καταπιέζη». Εξεδόθη όθεν η διαταγή μου αύτη επί τω σκοπώ, όπως μη καταπιέζωνται ούτοι, εάν όντως κατα την απογραφήν δεν έχωσιν εγγραφή εις τα βιβλία των φορολογουμένων και όπως μη συμβαίνη άτοπόν τι, αντιβαίνον προς τους Κανονισμούς και τα βιβλία. Εντέλλομαι άμα τη λήψει του ιερού τούτου ορισμού μου, όπως φροντίσητε να εξετάσητε την υπόθεσιν ταύτην. Εάν πράγματι ούτοι (οι κληρικοί) έχωσι διακόψει πάσαν σχέσιν με τους ανθρώπους και ανήκωσιν εις την τάξιν των από κοινού διαβιούντων κληρικών, έχωσι δε μεταφέρει εις τον προσδιορισθέντα τόπον τα εις τας Μονάς διαταχθέντα εφόδια, δεν είναι δε εκ των υπαγομένων κατά την απογραφήν των πληθυσμών, εις την πληρωμήν φόρου ραγιάδων, ούτε είναι εξ εκείνων, οίτινες φέρονται εγγεγραμμένοι εις τα βιβλία, ως ανήκοντες εις άλλον τινά, τότε συμφώνως προς τας υψηλάς ιερονομικάς διατάξεις, τον εν ισχύει Κανονι σμόν και τα φορολογικά βιβλία να μη επιτραπή εις ουδένα, παρά τον Ιερόν Νόμον, τας εν ισχύϊ διατάξεις και το βιβλίον της νομοθεσίας, να καταπιέζη και καταδυναστεύη αυτούς. Μη δώσης αφορμήν και άλλων παραπόνων, προερχομένων εκ της ιδίας υποθέσεως ταύτης. Ούτω γίγνωσκε. Aφ' ού αναγνώσης τον παρόντα αυτοκρατορικόν μου ορισμόν επέστρεψον αυτόν (τοις ραγιάδαις) προς φύλαξιν. Εις το ιερόν μου σύμβολον εμπιστεύθητε. Εγράφη τη εικοστή τετάρτη του μηνός Ρεμπιουλεβέλ του έτους χίλια ογδοήκοντα.

Μπουγιουρουλντί εκ της πεδιάδος του Φρουρίου.

[Το φερμάνιον τούτο, ή μπαυγιουρουλντί,ως εμφαίνεται εκ της ημερομηνίας αυτού, έξεδόθη υπό του κατακτητού Φαζίλ Αχμέτ Πασά Κιοπρουλή, ολίγας ημέρας προ της πτώσεως του Μ. Κάστρου.]

Βενετικές Πηγές της Κρητικής Ιστορίας

Μιχαήλ Μαράς

Νοτάριος Χάνδακα

Κατάστιχο 149

Τόμος Α’